Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

baeven
9409 6c7b 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaLuukka Luukka
baeven
0115 8d41 500
Reposted frommangoe mangoe viascorpix scorpix

January 18 2018

baeven
9735 6d37 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadobby dobby

January 17 2018

baeven
baeven
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viairmelin irmelin
baeven
8374 2d10 500
Reposted fromarumhc arumhc viairmelin irmelin
baeven
9370 7658 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
baeven
9920 470a
Reposted from4777727772 4777727772 viaEtien Etien
baeven
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu vianayantara nayantara
baeven
Reposted fromshakeme shakeme viaostatni ostatni
baeven
4489 ab15
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viaLuukka Luukka

January 15 2018

baeven
7729 13e4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13
baeven
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
baeven
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
baeven
4268 f26f 500
Reposted fromZircon Zircon viadobby dobby
baeven
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
baeven
baeven
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viadobby dobby
baeven
Reposted fromantichris antichris viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl