Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

baeven
6204 aafc
Reposted fromdrecksack drecksack viaLuukka Luukka
baeven
baeven
9889 2374
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacygi-chan cygi-chan

August 20 2017

baeven
1632 7b21 500
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
baeven
3563 7168 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadamonster damonster
baeven
9141 1a76 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viadamonster damonster
baeven
7281 2404 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viabercik bercik
9292 0668
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakatt katt
6589 d700

hazeleyes2012:

The right way

0174 511a 500
baeven
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia vianataliana nataliana
1789 c362
Reposted fromamatore amatore vianfading nfading
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

8122 62ad
baeven
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacalvados calvados
baeven

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

baeven
7056 8a4e 500
1029 d9c9

stachionalgeographic:

sydney-leathers:

Two cats being interrupted by themselves from an alternate dog dimension

It isn’t worth it!

Reposted fromsleepingmisery sleepingmisery viasiknitrus siknitrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl