Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

baeven
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacalvados calvados
baeven

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

baeven
7056 8a4e 500
1029 d9c9

stachionalgeographic:

sydney-leathers:

Two cats being interrupted by themselves from an alternate dog dimension

It isn’t worth it!

Reposted fromsleepingmisery sleepingmisery viasiknitrus siknitrus
baeven
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viayox yox
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

baeven
7806 e1fe
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
baeven
baeven
2535 20e9 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
baeven
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
2382 1bea

trapqueenkoopa:

gardeninglovers:

zero light plants

THIS IS SUCH A SPECIFIC AND SUPER NECESSARY POST.

baeven

July 20 2017

baeven
1553 8085
Reposted fromfungi fungi viaYggry Yggry
baeven
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viascorpix scorpix
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
baeven
baeven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl