Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

baeven
baeven
Właśnie jesienią Cię poznałem
baeven
0656 3922 500
Reposted fromtfu tfu viaviva-salvadore viva-salvadore
baeven
baeven
baeven

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
baeven
baeven
baeven
4180 aad4 500
Reposted fromposzum poszum viaLuukka Luukka
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viaLuukka Luukka
0538 13be
Reposted fromKarigane Karigane viacygi-chan cygi-chan

September 18 2017

0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaLuukka Luukka
baeven
Reposted fromworst-case worst-case viaLuukka Luukka
baeven
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaLuukka Luukka
2493 6949 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix

September 14 2017

baeven
0543 2a9a
Reposted fromkaiee kaiee viaasylopath asylopath
baeven
4893 f31b
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl