Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

6542 e56e 500
baeven
baeven
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaLuukka Luukka
baeven
baeven
8182 9e54 500
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
baeven
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viaostatni ostatni
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaLuukka Luukka
baeven
2960 5669 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaLuukka Luukka
baeven
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea viascorpix scorpix
baeven
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorvax corvax
9045 8c27
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaLuukka Luukka

September 27 2017

baeven
Reposted fromFlau Flau viashithappenss shithappenss
baeven
Reposted fromezf ezf viacoffeebitch coffeebitch
baeven
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadreality madreality
baeven
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
baeven
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
5652 b1c5 500

lasplayaslasmontanas:

Driving home in another smokey sunset.

Reposted fromAmericanlover Americanlover
8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viafckit fckit
baeven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl