Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

baeven
Reposted fromzachlanny zachlanny viaLuukka Luukka
baeven
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viaLuukka Luukka
baeven
5651 4ee0 500

A matka ostrzegała...
Reposted fromcontroversial controversial viaLuukka Luukka
baeven
7439 5960 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viajoannab joannab
5513 80e5

shibabear:

GOOD MORNING STARSHINE THE SUN SAYS HELLO

Reposted fromsolidsender solidsender viajethra jethra
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viayouaresonaive youaresonaive
baeven
0466 6ea1
Reposted fromSaladfinger Saladfinger viajethra jethra
baeven
2312 f8fa 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaoski oski
baeven
2308 38ea 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaoski oski
baeven
nigdy nie powiem Ci, że trudno zasypia się samej w łóżku, w którym pościel jeszcze pachnie Tobą.
Reposted fromnotenough notenough viathreewords threewords
baeven
1226 65ae 500
Reposted fromrol rol viaiamanartist iamanartist
baeven
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viamaddreamer maddreamer
9164 bb8c 500
Reposted fromsunlight sunlight viaoski oski
baeven
Pamiętam, kiedy jeszcze inny tu był ten powietrza zapach
I brak mi czasu, który nadal prędko spieprza w latach
— HuczuHucz "Brak mi" (ft. Rover, Leh, DJ Klasyk)
Reposted fromxalchemic xalchemic vialenka024 lenka024
baeven
2719 70a7
Reposted fromvs vs viacygi-chan cygi-chan
baeven
baeven
baeven
8398 31a4 500
Reposted fromaunds aunds viacygi-chan cygi-chan
baeven

Wszystko, co złego się przydarzyło w moim życiu, doprowadziło mnie do tego momentu, w jakim jestem. Nie żałuję. Ciągle się uczę. Na własnych i cudzych błędach.

Reposted fromchocoway chocoway viarefuge refuge
baeven
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viarefuge refuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl